1- چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید.

 

2- عمل لقاح را تعریف کنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

 

3- سلولهای جنسی انسان دارای چند کروموزم است و هدف از تقسیم میوز را بنویسید؟

 

4- الف – DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از کجا فراهم می آورد؟

 

ب- وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولکولی است و این مولکول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

 

ج – چرا  دو سلول دختر حاصل از تقسیم میوز کاملا شبیه سلول مادر هستند.

 

5- انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید؟

6- چرا در ادارة پلیس از انگشت نگاری به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود.

 

7- سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

 

8- جدول تعیین گروه خونی را رسم کنید؟

 

9- سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در انسان هر کدام چند عدد کروموزم دارند؟

 

10- در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل کاملا شبیه به هم هستند.

 

11- کدام مولکول قادر به همانند سازی خود می باشد ؟ واحد سازندة این مولکول چیست؟

 

12- شکل یک کروموزم را رسم کرده و بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید؟

 

13- اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

 

14- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

 

15- الف- کدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

 

ب- محل اتصال دو کوماتید یک کروموزم چه نام دارد.

 

16-  الف- محل اثر هورمون رشد کجاست ؟

 

ب- این هورمون از کجا ترشح می شود ؟

 

17- اگر سلولی 10 کروموزومی داشته باشیم و این سلول تقسیم میوز را انجام دهد چند سلول جدید ایجاد می کند و هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

 

18- هر نوکلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

 

19- سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد.     ب- هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

 

20- اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟        ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

 

21- الف – تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

ب- ساده ترین راه  برای ایجاد صفات در جانداران کدام است.

 

22- یک رشته کروماتین از------- و -------- تشکیل شده است .

 

23- ساختمان مولکول DNA را توضیح دهید و بنویسید پیام های DNA برای ساخته شدن پروتئین ها چگونه به سیتوپلاسم می رسد؟

 

24- گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟  ب- اگر به این شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

 

25- یک شباهت و یک تفاوت اسپرم و تخمک انسان را بنویسید؟

 

26- اگریک مولکول DNA هزار نوکلئوتید داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

 

27- چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبی ایران بکاریم درخت خرما به عمل می آید اما کاشتن همان هسته در اراک بی نتیجه است.

 

28- خصوصیات ارثی چگونه و توسط چه مولکولی از والدین به فرزندان انتقال می یابند؟

 

29- با ذکر مثال تاثیر محیط در بروز صفات را بنویسید؟

 

30- ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

 

31- واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص کنید هر یک  از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

 

32- دو عامل موثر بر ایجاد صفات را نام برده و بنویسید چرا هستة خرما در مناطق سردسیر رشد نمی کند؟