نمونه سؤالات امتحانی فصل اول

 

1-آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

 

2- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق ا لساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

 

3- روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

 

4- فرضیه را تعریف کنید در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

 

5- فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

6- منظور از روش علمی چیست؟

 

7- چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

 

8- آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

 

9- علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

 

10- دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

 

11- روش علمی را تعریف کنید و مراحل آن را بنویسید؟

 

12- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یکی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این کار چه لزومی دارد؟

 

13- نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

 

14- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

 

15-   در روش علمی پس از فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

 

16-   یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

 

17 – پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

 

17-   چرا محققان معمولاًًکار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

 

18-   چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

 

20-در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

 

21- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها بنویسید؟