1- ماده ی سبزموجود درگیاه چه نام دارد؟

 

2- چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزکننده می باشد؟

 

3- یک نقش رگبرگ ویک نقش کوتیکول رابنوبسید؟

 

4- درگیاهان برای تبدیل گلوکزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

 

5- ترکیبات نیتروژن دارخاک چگونه تامین میگردد؟

6- با طراحی آزمایشی تاثیردما برشدت فتوسنتز را تحقیق کنید؟

 

7-گیاهان گلوکز را به صورت چه مولکولی ذخیره می کنند؟

 

8- چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

 

9- سلولهای نگهبان روزنه درکدامیک ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

 

10- موادخامی که درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

 

11- دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

 

12- ماده ی آغازکننده ی واکنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

 

13-کوتیکول و میانبرگ راتعریف کنید؟

 

14-کارآوندهای آبکشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

 

15- افزایش غلظت(کربن دی اکسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

 

16- مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟

چرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب  نیست؟

 

17- آیاگیاهانی که دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

 

18- چراگیاهان آکواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

 

19- کوتیکول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

 

20- چراهمه ی فتوسنتزکنندگان ابزی حداکثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی کنند؟

 

21- فتوسنتزراتعریف کنیدوموادخامی که مصرف می شودرانام ببرید؟

 

22- هریک ازبخشهای زیر در  برگ چه کاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه                    ب ـ کوتیکول                   ج ـ رگبرگ

 

23-گیاهان برای تبدیل کردن گلوکزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

 

24-چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

 

25- چه بخشی ازبرگ نقش استحکامی دارد؟

 

26- ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

 

27- چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

 

28- به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی که جلبکهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

 

29- دوماده راکه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

 

30- نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیرکنید؟