نمونه سوالات فصل دوم زیست پایه دهم


1- مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

 

2- آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

 

3- یک نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

 

4- چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

 

5- اندامکهای سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟


- مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

 

2- آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

 

3- یک نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

 

4- چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

 

5- اندامکهای سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟


 

6- مادة اصلی کروماتین چه نام دارد؟

 

7- آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

 

8- تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

 

9- نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

 

10- کروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف کنید؟

 

11- برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری     ب ـ ریبوزوم     ج‌- دیوارة سلولی        د‌- کلروپلاست

 

12-  چرا بیشتر ریبوزومهای روی شبکة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

 

13-  در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

 

14-  سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

 

15-  چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

 

16-  مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامکهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

 

17-  هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

 

18-  اندام چیست؟(با ذکر دو مثال)

 

19-  نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

 

20-  فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

 

 21-هر یک از اعمال بر عهدة کدام بخش سلول است؟

 

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد کردن انرژی مواد

 

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی        د- ساختن پروتئین

 

22-انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

 

23- دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

 

24- محل کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

 

25- تومور، کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

 

26- اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

 

27- اندام را تعریف کنید و یک مثال بزنید؟

 

28- وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

 

29- در زمان تقسیم، رشته کروماتین با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

 

30- محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

 

31- انواع تومور را نام ببرید؟

 

32- شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

 

33- از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

 

34- هر یک از وظایف زیر به عهده کدام بخش سلول است؟

 

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

 

35-   سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ؟    

ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

 

36- منظور از اسکلت سلولی چیست؟

 

37- پروتئین سازی و تجزیه مواد هر کدام بر عهدة کدام بخش سلول است؟