نمونه سوالات فصل سوم زیست پایه دهم


1-هر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

 

ـ گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

 

2- واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

 

3- الف : آنزیم را تعریف کنید ؛

ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛

ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

 

4- الف:  واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟

ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟

ج: محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

 

5-چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

6-پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

 

7-برای چربی ها و پروتیین ها یک وظیفه در بدن ما ذکر کنید .

 

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

 

9-چرا سرعت بیشتر واکنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 کاهش می یابد ؟

 

10- تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

 

11- اگر به یک سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آن چه تغییری می کند ؟

 

12- سه نقش مهم پروتیین ها در بدن  بنویسید .

 

13- چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

 

14- آنزیم ها جز, کدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

 

15- سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

 

16- اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یک نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

 

17- گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

 

18- واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

 

19- از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

 

20- چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟