1- تجزیه کنندگان چگونه با عث پوسیدگی می شوند؟

 

2- چرا جسد ماموت ها هزاران سال سالم باقی مانده است ؟

 

3- از راههای نگهداری غذا انجماد را تعریف کنید؟

 

4- علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناک آن را توضیح دهید؟

 

5- شبکه غذایی ، تراکم جمعیت ، منبع طبیعی و جایگزینی را تعریف کنید؟

6- با ذکر مثال بنویسید چگونه تغییر گیاهان اکوسیستم موجب تغییر جانوران آن می شود؟

 

7- الف- به طور خلاصه بنویسید چگونه نیترات موجود در خاک به پروتئین تبدیل می شود؟

 

ب- دو منبع تولید آمونیاک در طبیعت را بنویسید؟ و چه باکتریهایی این آمونیاک را به نیترات تبدیل می کند؟

 

8- زیستگاه و اکوسیستم را تعریف کنید؟

 

9- الف- روش پاستوریزه کردن شیر را شرح دهید؟ ب- در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروبها  از بین می روند؟

 

10- معمولا برای دوام بیشتر چوب رطوبت انرا می گیرند این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟

 

11- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات     ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا    

 

12- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

 

13- بوم شناسی و هرم انرژی را تعریف کنید؟

 

14- الف- دو مورد استفاده از پوسیدگی را بنویسید؟

 

ب- در روش مومیایی شدن چرا در جسد پوسیدگی رخ نمی دهد؟

 

15- چهار روش نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟

 

16- الف- باکتریهای شوره زدا چه نقشی در چرخه نیتروژن دارند؟    ب- کدام گروه از باکتریها خاک را از نظر نیترات غنی می کنند؟فقط نام ببرید.

 

17- چرا خوردن غذاهای گیاهی برای انسان به صرفه است ؟

 

18- سه گروه از عوامل مهم که در پوسیدگی نقش دارند را نام ببرید؟

 

19- الف) عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟

ب)  برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟

 

20- پروتئین های بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی  به نیترات معدنی تبدیل می شود؟

 

21- چرا باید غذای یخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

 

22- گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید؟

 

23- دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاک را بنویسید؟

 

24- از راههای اتلاف انرژی در موجودات مصرف کننده دو مورد را بنویسید؟

 

25- چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

 

26- فرایند پوسیدگی را تعریف کنید؟

 

27- بخش های سخت بدن یک جانور سریع تر تجزیه می شود یا بخش های نرم ، برای هر بخش مثالی بزنید.

 

28- برای جلوگیری از پوسیدگی انگور آن را به کشمش تبدیل می کنند، چگونه این کار مانع فساد آن می شود؟

 

29- باکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن که در ریشة گیاه نخود زندگی می کنند چگونه باعث افزایش نیترات خاک می شوند؟

 

30- انسان ، امروزه در مقایسه با قرنها ی گذشته از رشد و سلامت بهتری برخوردار است . این امر ناشی از تغییر محیط است یا وراثت؟( به چه دلیل)

 

31- الف- چرا نمی توان خورشید را در زنجیرة غذایی قرار داد؟

 

ب- به چه علت سیر انرژی در طبیعت به صورت هرمی است.

 

32- وارد شدن ترکیبات فسفردار یا نیتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزیان می شود؟

 

33- نمک سود کردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگیری می کند؟

 

34- نقش باکتریهای شوره گذار در چرخة نیتروژن چیست؟

 

35- چرا به زمین های کشاورزی نباید بیش از حد آب داد؟2علت را بنویسید؟

 

36- بازده تبدیل انرژی در گیاهان و تراکم جمعیت را تعریف کنید؟

 

37- هر اکوسیستمی فقط می تواند نیازهای تعداد معینی از جانداران را برآورده کند مهمترین عواملی را که این توانایی را محدود می کنند بنویسید؟

 

38- علت گرم شدن هوای کرة زمین چیست؟

 

39- جمعیت و چرخة مواد را تعریف کنید؟

 

40- توالی و اکولوژی را تعریف کنید؟

 

41- کدام باکتریها مسؤل تغییرات زیر هستند :

 الف- تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین

ب- تبدیل نیترات به آمونیاک

 

42- الف- در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها کشته نمی شوند ؟

ب- مشکل استفاده از روش پرتودهی چیست؟

 

43- دو شرط از شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و یکی از موارد اهمیت پوسیدگی را نیز بنویسید؟

 

44- چرا در یک زنجیرة غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف کننده نمی رسد؟

 

45- علت بوی بد حاصل از جسد در حال تجزیه جانداران چیست؟

 

46- منظور از متراکم شدن مواد در زنجیرهای غذایی چیست؟ مثال بزنید؟

 

47- استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداری توضیح دهید.

 

48- گونة شاخص و کنام را تعریف کنید؟

 

49- علت تولید گرما  و بوی بد در محل پوسیدگی را بنویسید؟

 

50- از جمله مواردی که زندگی بشر امروز را تهدید می کند 2 مورد را بنویسید؟

 

51- چرا نمونه هایی مثل مار و عقرب را در الکل نگهداری می کنند؟ توضیح دهید.

 

52- بنظر شما آیا در سال 2050 میلادی تراکم جمعیت ایران تغییر می کند؟ توضیح دهید.

 

53- منبع طبیعی چیست؟

 

54- بهترین را ه کنترل افزایش جمعیت چیست؟