سوالات امتحانی درس اول

1- صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید:

عمده ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ تعادل نظام اجتماعی است.

2- حق استفاده از زور به عهده کدام مورد ذیل است؟

الف) نظام خانواده ب) نظام سیاسی    ج) نظام آموزشی   د) نظام اقتصادی

3- نقش سیاسی و نظام سیاسی را تعریف کنید.

4- وظیفهی نظام سیاسی چیست؟

5- جملهی زیر را کامل کنید:

وظیفهی نظام سیاسی ..................... نظام اجتماعی است.


- جملهی زیر را کامل کنید:

نقش هایی که باهدف .......... در نظام اجتماعی شکل گرفته  اند نقش های سیاسی نامیده می شود.

7- چه عواملی موجب عدم تعادل نظام اجتماعی می شود؟

8- برای هر یک از عوامل بر هم زنندهی تعادل نظام اجتماعی که در زیر آورده شده است یک نمونه ذکر کنید:

الف) انحراف از قانون

ب) تهدید خارجی

9- کدام یک از موارد زیر مربوط به نظام سیاسی نمی باشد؟

الف) یافتن راه حل برای رفع مشکلات سیاسی  ب) مجازات مجرمان و حل درگیری ها

ج) دفاع از جامعه در مقابل جوامع دیگر          د) اجتماعی کردن کودکان.

سوالات امتحانی درس دوم

1- نظام قانونی ونظام خودکامه رابا ذکر سه مورد از هر کدام مقایسه کنید.

2- انواع نظام سیاسی را نام ببرید.

3- چهار مورد از ویژگی های نظام خودکامه و نظام قانونی را بنویسید.

4- شیوهی معمول ومطلوب دخالت مردم درسیاست چیست؟ دو نمونه از آن را بنویسید.

5- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید:

در نظام خودکامه، افراد با صلاحیت از اقشار مختلف می توانند به حکومت برسند.

6- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر رامشخص کنید.

به نظام سیاسی که قانون مبنای عمل هم باشد نظام قانونی می گویند.

7- چرا نظام خودکامه دیگر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبود؟

8- نظام سیاسی خودکامه حول وجود چه افرادی شکل می گرفت؟

9- در مقایسهی نظام خودکامه و نظام قانونی کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در نظام خودکامه قدرت از آن زورمندان است درنظام قانونی از آن مردم است.

ب) در نظام خودکامه سخن شاه قانون است ولی در نظام قانونی وجود دارد و در نظام قانونی همه برابرند.

10- نظام قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

11- نظامی که حاکم مسلط بر مردم است چه نام  دارد؟

12- نظام سیاسی گروه سرزمینی یا ملت دارای چه ویژگی هایی است؟

سوالات امتحانی درس سوم

1- انتخاب رهبر با کدام نقش سیاسی زیر است؟

الف) شورای اسلامی شهر   ب) نمایندگان مجلس

ج) مجلس خبرگان             د) شورای نگهبان

2- وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بنویسید.

3- از وظایف واختیارات رهبر4 مورد را بنویسید.

4- کار اصلی شورای نگهبان چیست؟

5- ذکر کنید موارد زیر جزء وظایف کدام نقش است؟

الف) قانون گذاری ب) انتخاب وزیران            ج) دستورجنگ وصلح       د) انتخاب رهبر

6- پاسخ دهید: رهبر به وسیله چه کسانی انتخاب می شود؟

استیضاح وزیران به عهده چه کسانی است؟

7- نقش ریاست جمهور را تعریف نموده و دو مورد از صلاحیت های این نقش را بنویسید.

8- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید:

در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران نقش ............... قرار دارد.

9- «قانون گذاری» از وظایف کدام یک از نقش های سیاسی زیر می باشد.

الف) رهبر          ب) رئیس جمهور  ج) نمایندگان مجلس            د) مجلس خبرگان

10- برای هر یک از نقش های زیر یک وظیفه از سمت چپ مشخص شده هر کدام از این وظایف که با نقش سمت راست مطابقت دارد، تعیین نمایید:

الف) رهبر                      ب) استیضاح

ج) رئیس جمهوری                        د) اعلان جنگ و صلح

11- درقانون اساسی چند نوع شورا پیش بینی شده است؟ آن ها را بنویسید                                                              12- پاسخ مناسب  را از میان پاسخ های ستون مقابل پیدا کنید:

الف) تنفیذ حکم رئیس جمهور از وظایف آن به حساب می آید.                    مجلس شورای اسلامی

ب) انتخاب رهبر از وظایف آن به حساب می آید.                                    رهبر

ج) استیضاح وزیران از وظایف آن است.                                            مجلس خبرگان

د) نظارت بر کار وزیران از وظایف آن است.                                      شورای شهر

ذ) قوانین مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسی انطباق می دهد.           رئیس جمهور

شورای نگهبان

13- کدامیک از گزینه های زیر جزء وظایف رئیس جمهور است؟

الف) ریاست قوهی مجریه   ب) دادن رأی اعتماد

ج) انتخاب وزیران ومعرفی آنها به مجلس        د) مورد الف و ج صحیح است.

14- جای خالی را کامل کنید.

انتخاب رهبر و تشخیص عدم صلاحیت رهبری از وظایف ..................است.

15- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر عهدهی کدام یک از نقش های زیر است؟

الف) رهبر          ب) رئیس جمهور  ج) رئیس قوهی قضائیه       د) نمایندگان مجلس

16- مشخص کنید موارد زیر جزء صلاحیت ها یا وظایف کدام نقش های سیاسی هستند.

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

مدیر و مدبر بودن

انطباق قوانین  مصوبه مجلس با شروع و قانون اساسی

اعطای نشان های دولتی

17- از میان گزینه‌های زیرکدام یک شوراهای هدایت و جهت‌دهی نظام‌اجتماعی کل محسوب می‌شود؟

1- مجلس شورای اسلامی- شوراهای محلی      2- مجلس شورای اسلامی- شورای نگهبان

3- مجلس دانش آموزی- شوراهای محلی         4- شورای نگهبان- مجلس دانش آموزی

18- در نظام سیاسی ایران نقشها به چند دسته تقسیم می شوند؟

19- دو مورد از وظایف واختیارات نمایندگان مجلس را بنویسید.

سوالات امتحانی درس چهارم

1- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید.

رسانه های گروهی جزء نظام سیاسی کشور نیستند.

2-  اثار و نتایج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.

3- با ذکر سه نمونه از راه های مشارکت سیاسی مشخص کنید چه عاملی اشکال مختلف فعالیت های سیاسی را دریک جامعه تعیین می کند.

4- فعالیت سیاسی را تعریف کنید.

5- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر رامشخص کنید:

در نظام قانونی گروه های مختلف، حزب و انجمن تشکیل می دهند وبه فعالیت سیاسی می پردازند.

6-افراد؛ احزاب و انجمن ها به چه منظور از رسانه ها بهره می گیرند.

7- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید:

صدا و سیما، روزنامه ها و مجلات جزء‌نظام آموزشی  ژکشور محسوب می شوند.

8- به چه وسیله می توان از تحولات  ناگهانی در یک جامعه جلوگیری کرد؟

الف) توجه به اقتصاد جامعه ب) توجه به چند قشر از اقشار مردم

ج) وجوداحزاب و انجمن ها د) توجه به اقشار محروم در جامعه

9- اشکال مختلف فعالیت سیاسی را نام ببرید.

10- اهداف تشکیل احزاب را بنویسید.

11- منظور از آراء عمومی بی واسطه و با واسطه چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

1- اعلام حمایت از نظام و برنامه های آن        2- نشان دادن قدرت سیاسی کشور

3- اهداف و مواضع شخصی            4- موارد الف و ب

12- منظوراز آراء‌عمومی بی واسطه و با واسطه چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

سوالات امتحانی درس پنجم

1- راه های مختلف برای شناسایی نامزدها درزمان انتخابات نمایندگی یا ریاست جمهوری را به اختصار بنویسید.

2- در زمان انتخابات کاندیداها چه فعالیت های سیاسی انجام می دهند.

3- منظوراز انتخاب کور در تعیین نماینده چیست؟

4- جملهی زیر را با کلمهی مناسب کامل کنید:

فرد در تفویض................. به فرد دیگر (انتخاب نماینده) نقش محوری و مهمی بر عهده دارد.

5- کدام یک از موارد زیر مراحل انتخاب نماینده را به ترتیب نشان می دهد؟

الف) شناسایی کاندیداها- مشخص کردن هدف- تشخیص و ارزیابی- رأی

ب) شناسایی کاندیداها- تشخیص و ارزیابی- مشخص کردن هدف- رأی

ج) تشخیص و ارزیابی- مشخص کردن هدف- شناسایی کاندیداها- رأی

د) مشخص کردن هدف- شناسایی کاندیداها- تشخیص و ارزیابی – رأی

6- چهار مورد از مواردی که نشان دهندهی انتخاب کور فرد در جریان انتخابات است، ذکر کنید.

7- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید:

اگر شهروند بخواهد بدون انتخاب هدف رأی دهد، انتخاب او......................... است.

8- از شعار زیر چه برداشت های متفاوتی می شود، آن را بنویسید

حمایت از مستضعفان

9- کدام یک از گزینه های زیر جزء مراحل انتخاب نیست؟

الف) هدف از انتخاب         ب) انتخاب شایسته            ج) شناسایی نامزدها          د) تشخیص و ارزیابی

10- مهم ترین نقش و کار فرد در نظام سیاسی قانونی کدام است؟

الف) انتخاب نماینده           ب) شرکت در تظاهرات      ج) عضویت در احزاب       د) درج مقالات سیاسی

11- چگونه نماینده ممکن است از شعارهای کلیشه ای استفاده کند،‌مثال بزنید

سوالات امتحانی درس ششم

1- ایجاد صلاحیت برای به عهده گرفتن نقش های سیاسی توسط کدام نظام صورت می گیرد؟

2- مدرسه در ارتباط با نظام سیاسی دردو جهت عمل می کند، آن دو را ذکرکنید.

3- شیوهی اجتماعی شدن افراد در خانواده ومدرسه چه تأثیری در فعالیت های اقتصادی و سیاسی آنان دارد؟

4- با ذکر یک نمونه رابطه تربیت خانوادگی و رفتار سیاسی را بیان کنید.

5- ایجاد  گرایش منفی یا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سیاسی به وسیله کدام مورد ایجاد می شود؟

الف) خانواده                    ب) گروه دوستان و همسالان

ج) دانشگاه وخانواده                     د) مدرسه

6- دونمونه از تأثیرات نظام سیاسی را بر خانواده بنویسید.

7- هرگاه سیاسیت گذاران در مقابل تهدید خارجی به این نتیجه برسند که باید «تولید مثل»  افزایش یابد، این اقدام به کدام مفهوم زیر اشاره دارد؟

الف) تاثیرات خانواده بر نظام سیاسی ب) تاثیر نظام سیاسی بر خانواده

ج) تاثیر خانواده بر ارتش   د) عدم تاثیر سیاست بر خانواده

8- دو خانوادهی زیر را درنظر  بگیرید:

خانوادهای که در آن والدین در فعالیت سیاسی مشارکت مستمر دارند.

خانوادهای که در آن والدین فعالیت سیاسی را امری بیهوده می دانند.

برای هرخانواده سه رفتار سیاسی ذکر کنید.

9- دو نمونه ازناهماهنگی میان خانواده و نظام سیاسی را بنویسید.

10- افرادی که می بایست نقش های سیاسی را به عهده بگیرند چه مهارت هایی باید داشته باشند؟

تربیت این افراد بر عهده چه کسی یا سازمان می باشد؟